Kontakt
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Adresa Príboj 549,
Slovenská Ľupča
976 13
Slovensko
E-mailový kontakt Tel.: +421-(0)48 471 63 21
E-mailový kontakt Email: info@elektrorecycling.sk


mapa dojazdu

Prihlásiť sa

Schválenie žiadosti o NFP pre projektu s názvom: Implementácia opatrení z energetického auditu za účelom zníženia energetickej náročnosti spoločnosti

 

 

Schválenie žiadosti o NFP pre projektu s názvom: Implementácia opatrení z energetického auditu za účelom zníženia energetickej náročnosti spoločnosti


  

Sprostredkovateľský orgán Slovenská inovačná a energetická agentúra konajúci v mene Riadiaceho orgánu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok vydal rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s.r.o..

Projekt bude realizovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Špecifický cieľ 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch, Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2017-30 Projekt bude spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

„Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE" 

Miesto realizácie projektu:

Slovenská Ľupča

Názov projektu:

Implementácia opatrení z energetického auditu za účelom zníženia energetickej náročnosti spoločnosti

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v spoločnosti prostredníctvom:

Aktivita A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP

Aktivity B. Implementácia opatrení z energetických auditov prostredníctvom:

 

-       Modernizácia a rekonštrukcia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu;

-       Modernizácia a rekonštrukcia systémov vnútorného osvetlenia

Modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselného areálu.

 

 

Plánovaný termín realizácie: máj 2019 - december 2022

Názov a sídlo prijímateľa:

ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča

Odkaz na internetové stránky

www.op-kzp.sk    -   www.siea.sk   -   www.minzp.sk

Dokumenty na zverejnenie: Kúpna zmluva č. L01/2020 – Atlas Copco, s.r.o.

Dokumenty na zverejnenie: Kúpna zmluva č. L01/2020 – Atlas Copco, s.r.o. P1