Kontakt
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Adresa Príboj 549,
Slovenská Ľupča
976 13
Slovensko
E-mailový kontakt Tel.: +421-(0)48 471 63 21
E-mailový kontakt Email: info@elektrorecycling.sk


mapa dojazdu

Prihlásiť sa

Schválenie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom: Využitie slnečnej energie na výrobu elektriny v spoločnosti ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.

Sprostredkovateľský orgán Slovenská inovačná a energetická agentúra konajúci v mene Riadiaceho orgánu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok vydal rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s.r.o..

Projekt bude realizovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičná priorita 4.1 Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov, Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2023-82

Projekt bude spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

 


„Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE" 

Miesto realizácie projektu:

Slovenská Ľupča

Názov projektu:

Využitie slnečnej energie na výrobu elektriny v spoločnosti ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je vybudovanie fotovoltickej elektrárne ako zdroja výroby elektriny zo slnečnej energie o celkovom inštalovanom výkone 302,4 kWp. Tým sa dosiahne  zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov v spoločnosti. Využívanú energiu z obnoviteľných zdrojov bude navyše možné kategorizovať ako Zelenú, tzv. Environmentally friendly.

Plánovaný termín realizácie:

November 2023 – december 2023

Názov a sídlo prijímateľa:

ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča

Odkaz na internetové stránky

www.op-kzp.sk    -   www.siea.sk   -   www.mirri.gov.sk